Objavljamo publikacije o obveznih izbirnih predmetih v tretjem triletju in zgibanko o neobveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2024/25.

Prosimo vas, da opravite prijavo najkasneje do petka, 3. maja 2024. Po tem roku elektronske prijave ne bodo več možne.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri prijavi se lahko obrnete na pomočnika ravnatelja, Boštjana Tomazina prek e-pošte bostjan.tomazin@guest.arnes.si ali na 041 348 015.

Glede na število prijav na posamezne predmete bo šola naknadno v skladu z obstoječimi normativi in standardi izbrala predmete, ki se bodo dejansko izvajali. O izboru boste obveščeni….

Prijava na NEOBVEZNE in OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je elektronska. Opravite jo na spletni strani www.lopolis.si/.

POMOČ v primeru težav pri vpisu na portal.

V aplikaciji označite izbor želenih predmetov tako, da jih z modro puščico premaknete navzgor. Označiti je potrebno tudi rezervne predmete, v primeru da se kateri od izbranih predmetov ne bo izvajal. Rezervne predmete označite tako, da jih premaknete z oranžno puščico.

Učenci podatke za prijavo najdete v spletni učilnici svojega razreda v dejavnosti Podatki Lo.polis v uvodnem razdelku.

Priporočamo, da si pred prijavo preberete splošne informacije o izbirnih predmetih, ki se nahajajo spodaj.

Rok za prijavo na izbirne predmete je petek, 3. 5. 2024.


 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Obvezni izbirni predmeti so del predmetnika za učence 7., 8. in 9. razreda. Učenec izbere najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri.
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri pouku obveznih izbirnih predmetov. Oprostitev je lahko popolna ali delna. O oprostitvi odloča vodstvo šole na osnovi pisne vloge, ki jo starši posredujejo šoli. Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. Obrazec vloge najdete TUKAJ.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati obvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor,  da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. 

Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov

Ponudbo in opise obveznih izbirnih predmetov za posamezni razred za šolsko leto 2024/2025 najdete v spodnjih dokumentih.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Za učence 4., 5. in 6. razreda ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

 • drugi tuji jezik (nemščina)
 • drugi tuji jezik (francoščina)
 • računalništvo
 • šport

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa šola ponuja pouk drugega tujega jezika (francoščina) kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Neobvezni izbirni predmeti torej niso obvezni, zato se lahko učenec skupaj s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

 

Potek pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa, se iz teh predmetov učencev NE OCENJUJE.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov

V šolskem letu 2024/2025 ponujamo sledeče izbirne predmete za:

 1. , 5. in 6. razred
 • drugi tuji jezik (nemščina)
 • drugi tuji jezik (francoščina)
 • računalništvo
 • šport

 

7., 8. in 9. razred

 • drugi tuji jezik (francoščina)