ŠTIPENDIJE

V Republiki Sloveniji se na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur. L. 56/2013) dijakom lahko  dodelijo naslednje štipendije:

  • Državne štipendije
  • Zoisove štipendije
  • Štipendije za deficitarne poklice
  • Kadrovske štipendije

Izpolnjeno dokumentacijo za pridobitev štipendije morate oddati načeloma do 5. septembra.

Državne štipendije  so namenjene dijakom iz socialno šibkejših družin. Izpolnjeno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo.

Zoisove štipendije so namenjene dijakom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Prejme jo lahko dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in ima hkrati v zaključnem razredu OŠ povprečno oceno najmanj 4,70 (povprečna ocena vseh zaključenih predmetov v 9. razredu). Če se na javni razpis prijavi več vlagateljev, kot je na voljo sredstev za Zoisovo štipendijo, so do štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno ali več točk za izjemne dosežke.  Za izjemne dosežke se štejejo najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev; prejeta zlata in srebrna priznanja na teh tekmovanjih; najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja ali umetnosti. Velja tudi izjemni dosežek, dosežen v skupini, če je skupina štela največ pet članov.  Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij bo od meseca junija objavljen  na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si, zavihek Štipendije). Potrdilo o identificirani nadarjenosti v OŠ ne vpliva več na pridobitev Zoisove štipendije.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Razpis in informacije so na voljo na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si, zavihek Štipendije). Te štipendije so združljive z vsemi ostalimi štipendijami, razen s kadrovsko. Seznam deficitarnih poklicev se vsako leto posodobi.

Kadrovske štipendije dijaku dodeli delodajalec, lahko pa so sofinancirane s strani javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij (www.sklad-kadri.si, zavihek Štipendije) ali regionalne razvojne agencije (www.rc-nm.si, zavihek Regijska štipendijska shema). Na omenjenih spletnih straneh je objavljena ponudba kadrovskih štipendij za šolsko leto 2022/2023. Štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju.

Dodatne informacije o razpisih za štipendije lahko dobite na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije preko telefona: 01/ 434 10 81 ali spletne pošte: info@sklad-kadri.si.