Zaradi COVID ukrepov v slovenskih osnovnih šolah je po odločitvi MIZŠ in ZZŠRS poskus podaljšan za dve leti do 31.8. 2023. Razširjen program se še naprej izvaja v skladu s pripravljenim kurikularnim dokumentom (ZRSŠ). 

 

Poskus uvajanja tujega jezika v obvezen program in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

 

V skladu z 20. a-členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) in sklepom ministrice o izvajanju poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« za našo šolo se letos izvajajo vsebine neobveznih izbirnih predmetov v 4., 6., 7., 8. in 9. razredu, obvezni predmet angleščina v 1. razredu in nemščina kot drugi tuj jezik v 7. razredu. Vsebine neobveznih izbirnih predmetov se v skladu s poskusom ne ocenjujejo. Šola je oblikovala oddelke in skupine pri obveznem kot tudi pri razširjenem programu v skladu z določili normativov in standardov, ki veljajo za osnovne šole.

 

S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je naša šola vključena v poskus uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred in drugega tujega jezika v 7. razred v obveznem programu in v preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Poskus traja od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Šola je poskus uvedla na podlagi pridobljenega pisnega soglasja staršev 1., 4., 5., 6. in 7. razreda v mesecu juniju 2018.

Novosti so:

a) Prvi tuji jezik v 1. razredu v obveznem programu OŠ.

b) Drugi tuji jezik v 7., 8. in 9. razredu v obveznem programu OŠ.

c) Trije vsebinski sklopi (Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok, Kultura in tradicija, Druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole), v katerih se izvajajo dejavnosti, ki udejanjajo cilje razširjenega programa in podpirajo cilje obveznega programa, katerih izvedba temelji na načelu personalizacije.

d) Učenci se vključijo v vsebine neobveznega predmeta, vendar se ta ne ocenjuje.

e) Različni izvedbeni modeli razširjenega programa.

f) Model programskega financiranja razširjenega programa.

 

V okviru razširjenega programa osnovne šole se bodo izvajala tri področja, s tremi sklopi pri vsakem področju:

1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje:

 • Zdravje in varnost
 • Gibanje
 • Prehrana in prehranjevanje

2. Kultura in tradicija:

 • Kultura, umetnost in dediščina
 • Kultura sobivanja
 • Tuji jeziki

3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole

 • Jaz in moj svet
 • Individualno in sodelovalno učenje
 • Moje širše okolje
 • Moje ožje okolje
 • Stiki med kulturami

 

Glavni cilj načrtovanega poskusa je preveriti izvedbene modele razširjenega programa osnovne šole v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Načrt poskusa je pripravljen tako, da je prvo obdobje (do 31. 8. 2018) namenjeno pripravi kurikularnega dokumenta in izvedbenih modelov za razširjeni program. V tem obdobju bodo potekale tudi druge pripravljalne aktivnosti za preizkušanje izvedbenih modelov v izbranih šolah. Preizkušanje in evalviranje izvedbenih modelov razširjenega programa bosta v šolah potekali od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Sočasno bo od 1. 9. 2018 v poskusu potekalo tudi uvajanje obveznega 1. tujega jezika v 1. razredu osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) in obveznega drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu OŠ. Zato bo v 20 izbranih šolah, v katerih bo s poskusom potekalo preverjanje izvedbenih modelov za celoten razširjeni program, v obveznem programu predmetnik spremenjen tako, da bo obseg ur povečan za obseg ur na novo uvedenega obveznega tujega jezika.