MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Ta merila določajo, da se kandidati, izberejo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom lahko kandidat pridobi največ 175 točk.

 

Posebnosti:

  • za vpis v program umetniška gimnazija mora kandidat uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti;
  • za vpis v program gimnazija – športni oddelek (š) se za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk, za status B pa 5 točk.

 

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja se uporabijo na podlagi soglasja staršev. Če starši ne soglašajo, se bo pri izbiri kadidata štelo nič točk.

 

Če je po izvedbi izbire še vedno več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določiposamezna srednjašola (na novomeškem področju šole niso določile dodatnih meril).