Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu (od 1. 9. 2023) bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.

Cene malice tako ne potrjuje Svet zavoda OŠ Šentjernej.