1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
Tel.: (07) 33 74 910
e naslov: os.sentjernej@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Aljoša Šip, ravnatelj
Tel.: (07) 33 74 820
e naslov: aljosa.sip@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

23.12.2008

Datum zadnje objave kataloga:

1. 2. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-sentjernej.si

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

– osnovnošolsko splošno izobraževanje
– drugo izobraževanje
– dejavnost knjižnic
– dajanje lastnih nepremičnin v najem
– storitve menze
– priprava in dostava hrane
– storitve taksistov in drug kopenski prevoz
– obratovanje objektov za kulturne in športne prireditve

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – OŠ Šentjernej

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
Tel.: 07 33 74 910

Podružnica – Podružnična šola Orehovica
Orehovica 14, 8310 Šentjernej
Tel.: 051 670 955
Vodja: Nataša Bregar

Organigram zavoda:

Organigram

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ravnatelj:
Aljoša Šip
Tel.: 07 33 74 820
E-mail: aljosa.sip@guest.arnes.si

Pomočnik ravnatelja:
Boštjan Tomazin
Tel.: 041 348 015
E-mail: bostjan.tomazin@guest.arnes.si

Pomočnica ravnatelja:
Tadeja Strmole
Tel.: 041 980 705
E-mail: tadeja.strmole@guest.arnes.si

Vodja podružnice Orehovica:
Nataša Bregar
Tel.: 051 670 955
E-mail: natasa.bregar@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Akt o ustanovitvi zavoda

Državni predpisi:

Register predpisov RS
Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07)
Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2 UL RS št. 100/05, UL RS št. 25/08, 36/10)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08, 58/09)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre UL RS št 43/2010)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS št. 42/02, 103/07)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2 UL RS št. 128/06, 15/08, 19/10)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UL RS št. 86/2004, 113/05(ZinfP), 51/07(ZUstS-A), 67/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št. 51/06)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07, 65/08)
Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99)

Predpisi EU:

Register predpisov RS- poglavja EU
Zakonodaja EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt
Finančni načrt
Publikacija šole
Letno poročilo
Vzgojni načrt

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

– volitve v svet zavoda
– postopek imenovanja ravnatelja
– postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja,
oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja
osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se
vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo
sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati
prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:

– evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

/

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklopi informacij:

/

 

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:

– dostop preko spletnega mesta
– fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru
pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

Dostop na podlagi posebne zahteve:

– neformalna zahteva
– formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

– prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s
posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

 

Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA