O šolski prehrani

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Zakon o šolski prehrani, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravila šolske prehrane OŠ Šentjernej.

Prehrambni obroki, ki jih nudi šolska kuhinja:

  ZAJTRK   od  6.45 do 7.00   za učence jutranjega varstva in abonente v učilnici
  MALICA   od 9.05 do  9.25   za učence od 1. do 5. razreda
  od 9.55 do 10.15   za učence od 6. do 9. razreda
  KOSILO   od 11.50 do 14.00   glede na urnik učencev

 

Za šolsko prehrano na šoli skrbi Mojca Kodelič, organizatorica šolske prehrane.
Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo

– pisno,

– po e-pošti: prehrana.os.sentjernej@gmail.com,

– GSM: 041 292 474,

– osebno.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • ­ do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 eurov.
  • ­ do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.

Novost od 1. decembra 2018 dalje.

povezava:

https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prijave in odjave posameznega obroka med šolskim letom

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen do 8. ure za tekoči dan.

Če starši subvencionirane malice ali subvencioniranega kosila ne odjavijo, pomeni za starše plačilo polne cene obroka.

Posamezni obrok lahko starši odjavijo preko spletnega portala Lo.Polis, ODJAVA

Le v izrednih razmerah lahko odjava poteka tako kot prijava.

Posamezni obrok lahko staši prijavijo:

– SMS na številko mobilnega telefona: 051 688 754,
– po e-pošti: prehrana.os.sentjernej@gmail.com,
– s pisnim obvestilom preko učenca,
– osebno v tajništvu šole.

Če starši posamezni obrok prijavijo ali odjavijo ustno, se napiše zapisnik.

Posamezni obrok (zajtrk, kosilo) za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. Enako velja za dneve dejavnosti, ki trajajo dlje kot je šolska kuhinja odprta. (Šolsko malico učenec še vedno dobi.)

Dietna prehrana

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo organizatorici šolske prehrane.

Plačilo šolske prehrane

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole preko trajnika ali s položnico, ki jim jo šola pošlje za pretekli mesec. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se jim vroči obvestilo z opominom. Če dolžnik v roku zapadlosti opomina ne poravna obveznosti do šole, ta sproži postopek plačila preko sodišča.

Projekta v prehrani

Šolska shema

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU z namenom izboljšati prehranske navade otrok. Na šoli bomo učencem skozi vse šolsko leto poleg redne malice brezplačno delili lokalno sadje, zelenjavo in mleko.

Več na: http://www.shemasolskegasadja.si/nova-solska-shema-bo-nadomestila-sedanji-shemo-solskega-sadja-in-zelenjave-ter-shemo-solskega-mleka

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vsak 3. petek v novembru se v okviru dneva slovenske hrane izvaja vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo. Zajtrk vsebuje med, maslo, kruh, mleko in jabolka.

 

Mojca Kodelič,
organizatorica šolske prehrane

 
 
 
Dostopnost