V skladu z 39. a členom Zakona o osnovni šoli šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževal­nega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Učenci si veliko novih znanj pridobijo v šoli v naravi, ki je postala naša stalna oblika izobraževanja. V letošnjem šolskem letu načrtujemo izvedbo treh šol v naravi.

1. Učenci 3. razreda se bodo udeležili šole v naravi s plavalno vsebino. V okviru šole v naravi bo izveden 20-urni plavalni tečaj. Dejavnosti in plavalni tečaj bodo izvajali učitelji naše šole. Lokacijo še iščemo, saj smo letos žal izpadli iz nabora lokacij CŠOD.

Termin izvedbe: predvidoma v maju 2023

Vodja ŠVN: določen bo na 2. aktivu športnih pedagogov

Prispevek staršev: 120–130 eur

 

2. Učenci 5. razreda bodo imeli šolo v naravi v CŠOD Bohinj. Dejavnosti bodo izvajali učitelji naše šole ter učitelji CŠOD.

Termin izvedbe: 10. 10. 2022‒14. 10. 2022

Vodja ŠVN: Barbara Medle

Prispevek staršev: okoli 160-170 eur

 

3. Učenci 7. razreda se bodo udeležili petdnevne zimske šole v naravi z elementi smučanja na Pohorju v Hotelu Zarja. Učenci se bodo udeležili tečaja smučanja, ki ga bodo vodili učitelji športa s spremljevalci

Termin izvedbe: sredina januarja 2023

Vodja ŠVN: Kristijan Kralj

Prispevek staršev: 180‒190 eur

 

V skladu s sklepom bo del sredstev za prevoz učencev v letu 2022/23 sofinancirala Občina Šentjernej. Če ustanovitelj ne bo zagotovil finančne pomoči za prevoze učencev, bodo stroške prevoza morali kriti starši. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namenja del sredstev za subvencioniranje šole v naravi tistim učencem, ki prispevka zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti.

Svet šole je sprejel podrobnejše kriterije in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Komisija v postopku dodelitve sredstev učencem odloča na podlagi pisne vloge staršev o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi ter o višini subvencije glede na pripadajoča sredstva. Šola seznani starše z vsebino šole v naravi, s postavkami za določitev cene, višino cene in možnostjo subvencioniranja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira izvedbo ene šole v naravi.