ŠTIPENDIJE

S 1. 1. 2014 je začel veljati nov Zakon o štipendiranju (Ur.   l. RS, št. 56/2013 – ZŠtip-1).

 

  • DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
  • ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE (NOVO)
  • ZOISOVE
  • KADROVSKE
  • ŠTIPENDIJE Ad futura

 

Vloge za državne štipendije se oddajo na Centru za socialno delo; več informacij na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/.

Vloge za uveljavljenje štipendije za deficitarne poklice, Zoisove štipendije obravnava Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij; več
informacij na: www.sklad-kadri.si.

Na spletni strani javnega sklada objavijo tudi skupni razpis kadrovskih štipendij in štipendij Ad futura; več informacij na: www.sklad-kadri.si/kadrovske in http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-za-izobrazevanje-v-tujini/